Onkosten: (exclusief BTW)


Opening/aanmaken databestanden, klassement dossier: ff 25,00 euro


Telefonie, GSM, fax, E-mail, copies: (jaarlijks ff) 95,78 euro (KB 18.12.1998)

               eventueel supplement voor copies in grotere hoeveelheden


Dactylografie: (KB 18.12.1998)
              11,82 euro per getypt blad of zendingen voor maximum 2 afzenders
               6,77 euro per getypt blad voor zendingen voor 3 of meer afzenders
              (secretariaat, verzending en copies inclusief)

              eventueel supplement voor copies in grotere hoeveelheden


Vervoer: (KB 18.01.1965)                         

               0,50 euro per kilometer
              eventueel te vermeerderen met dagprijs in geval van parkingkosten


Onkosten andere instanties:

o.m.

              - gerechtskosten (deurwaarder/rolrechten rechtbank): volgens factuur van              betreffende dienst
              - aantekenkosten: dagprijs post

              Deze kosten worden normaliter door kantoor voorgeschoten, doch worden              verrekend met de cliënt


Erelonen: (exclusief BTW)


1°           Algemeen uurtarief:

algemeen uurtarief: 150,00 euro/uur


2°           Briefwisseling

ff van 5 minuten per getypt blad aan 150,00 euro/uur


3°           Consultaties (op kantoor of telefonisch)

algemeen uurtarief: 150,00 euro/uur
uitgezonderd eerste consultatie: 82,64 euro


4°           Vervoer/wachttijden:

ff van 25,00 euro per uur


5°           Procedures:


Systeem 1 (algemeen indien geen bijzondere afspraken): per uur

- pleiten en kantoorwerk:           150,00 € per uur
- consultatie:                                 150,00 € per uur
- wacht/vervoertijden:                  25,00 € per uur
- briefwisseling:              5 minuten per getypt blad forfait


Systeem 2:

2.1.       Ofwel volgens waarde van de zaak
                  (overeenkomstig gewezen advies van de Nationale Orde der Advocaten)

van 0                                         tot     6.200,00 €:            15%

van 6.200,01 €                         tot   50.000,00 €:            10 %

van 50.000,01 €                      tot 124.000,00 €:              8 %

van 124.000,01 €                    tot 248.000,00 €:             6 %

meer dan 248.000,00 €:                                                     4 %

met absoluut minimum van 1.250,00 € (exclusief BTW)

2.2         Ofwel volgens een nader af te spreken forfait, richttarief is 1.500,00 € per eenvoudige procedure (exclusief BTW)


*     *     *     *


Rekening houdende dat deze tarieven gelden in geval van het normale verloop van een procedure: beperkt tot twee schriftelijke conclusies van telkens ongeveer 10 blz., en beperkt tot twee terechtzittingen.

Bijkomende conclusies of terechtzittingen geven aanleiding tot een verhoogd ereloon.

Bijkomende prestaties zoals het bijwonen van het verhoor van partijen, getuigenverhoren, afstappingen ter plaatse, expertises e.d. zijn evenmin in deze tarieven inbegrepen.

De waarde wordt bepaald op basis van hoofdeis en tegeneis en eventueel interesten

Zaken behandeld bij verstek (afwezigheid van ALLE tegenpartijen): de helft van het berekende ereloon, met een absoluut minimum van 750,00 € (exclusief BTW)


*     *     *     *


Indien van toepassing worden correctiecoëfficiënten in meer of min in rekening gebracht:

  • de geringe financiële draagkracht cliënt
  • de moeilijkheidsgraad van het dossier
  • het resultaat van de uitspraak of onderhandelingen
  • de specialisatie in de materie

 

*     *     *     *


Zoals U allicht heeft vernomen in de media,  werd de vrijstelling van advocaten voor de BTW door artikel 60 van de wet van 30 juli 2013 (B.S. 1 augustus 2013, 2de editie, blz. 48270) opgeheven.

Zulks betekent dat een advocaat vanaf 1 januari 2014 onderworpen is aan de BTW,  en op al zijn aan de BTW onderwerpen activiteiten,  een tarief van 21 % BTW dient aan te rekenen.

Al voormelde bedragen werden opgesteld EXCLUSIEF BTW,  en worden met ingang van 01.01.2014 verhoogd met een B.T.W. heffing van 21%


*     *     *     *


In de loop van de behandeling van Uw zaak, zal U regelmatig een verzoek tot een voorschot (provisie) ontvangen, teneinde te voorkomen dat op het einde van onze tussenkomst, zich onverwachte substantiële onkosten voordoen.

Bij het beëindigen van Uw dossier, wordt een gedetailleerde eindafrekening opgesteld en gefactureerd in meer of in min.

Mocht U nog bijkomende vragen hebben hieromtrent, zijn wij steeds bereid deze aangelegenheid met U te bespreken, doch liefst na voorafgaandelijke telefonische afspraak.


*     *     *     *


Gerechtelijke mandaten:


In geval van gerechtelijke mandaten zoals collectieve schuldenregeling en bewindvoering, is deze onderworpen aan de wettelijke tarieven die specifiek voorzien zijn in elk van deze procedures.