Wie zijn wij?

Wij zijn een advocatenkantoor in Temse dat gericht is op een goed contact met ons cliënteel. Gelet op het beperkte team, kunnen wij een persoonlijke behandeling en individuele contacten garanderen.


Vanaf de eerste consultatie tot het afsluiten van het dossier, wordt een cliënt steeds door dezelfde advocaat begeleid en bijgestaan.


Wij opteren eerst een minnelijke regeling te bekomen en de onderhandelingen open te houden, in het bijzonder in familiale aangelegenheden met kinderen en bij financiële moeilijkheden.


Er wordt tot een gerechtelijke procedure overgegaan, in geval een minnelijke regeling of onderhandelingen niet tot de mogelijkheden behoren.

Onze expertise

Familierecht


Bewindvoering,

dringende maatregelen, echtscheindingsprocedures,

huwelijksvermogensrecht,

afstamming,

vereffening/verdeling.

 

Mede-eigendom


Appartementsrecht,

aansprakelijkheid syndicus.

Schuldbemiddeling


Collectieve schuldenregeling,

budgetbeheer,

schuldcoaching,

financiële begeleiding.

Verbintenissenrecht


Algemeen verbintenissenrecht en overeenkomsten,

huurgeschillen,

burenhinder.

Bouwrecht


Aansprakelijkheid,

bouwincidenten,

innen facturen,

contractbreuk.

Collaboratieve onderhandeling


 Door de Orde der Advocaten

geaccrediteerde onderhandelaars

Ons advocaten team

Luc Neirinck

Bio:

 - Balie Antwerpen

    Stage bij stafhouder Jacques Dierckx 1984-1987

    Advocaat bij stafhouder Jacques Dierckx 1987-1994

 - Balie Dendermonde

    Advocaat 1994-hedenSpecialisatie:

- collaboratieve onderhandelingen

- appartementsrecht en

  mede-eigendomsrecht/syndicus

- familierecht en familiaal vermogensrecht

- geschillen tussen echtgenoten en wettelijk   samenwonenden, alimentaties

- algemeen verbintenissenrecht en overeenkomsten

- bouwrecht en aanneming


Materie van de vrederechter: huurrecht en alle samenhangende zaken, burenruzies, inning facturen, bewindvoering, verzoening/minnelijke schikking, …


Kantoor: residentie Alcedo,

Georges Van Dammeplein 39,

9140 Temse


Email: Luc@neirinck-bocklandt-advocaten.be


Tel: 03/711 11 43

Fax: 03/771 90 39

Dominique Bocklandt

Bio:

 - Balie Antwerpen

    Stage bij adv. Joseph Leclef 1984-1987


 - Balie Dendermonde

    Advocaat sinds 1987-hedenSpecialisatie:

- collaboratieve onderhandelingen

- schuldbemiddelingen

- collectieve schuldenregelingMaterie van de vrederechter: huurrecht en alle samenhangende zaken, burenruzies,
inning facturen, bewindvoering, verzoening/minnelijke schikking, ...


Kantoor: 

Burgemeester Achiel Heymanstraat 38,

9140 Temse


Email: Dominique@neirinck-bocklandt-advocaten.be


Tel: 03/771 53 26

Fax: 03/711 01 45

Onze medewerkers


Nathalie en Ellen hebben allebei als secretaresse stage gelopen in ons advocatenkantoor. Ze zijn sinds hun opleiding het secretariaat blijven bemannen.

Voor het kantoor zijn ze onmisbaar en steeds stand-by voor de goede werking. Zij zorgen voor het onthaal, de digitalisering van dossierelementen, telefonische contacten, agendabeheer, opvolging van gemaakte afspraken en de algemene administratie.

Een eerste contact

Eerste contact:


Telefonisch of per e-mail wordt een afspraak gemaakt op één van de vestigingen voor een eerste consultatie. We bespreken Uw zaak, gaan na wat reeds is gebeurd en wat mogelijks bij hoogdringendheid dient te gebeuren. We peilen naar Uw wensen en overlopen de juridische mogelijkheden en opties ervan en geven ons advies.


De duurtijd bedraagt ongeveer één uur, de kostprijs van een eerste consultatie bedraagt €82,64 excl BTW. Dit komt neer op €100,00 BTW incl


Behandeling:


Wanneer U tot besluit komt Uw zaak toe te vertrouwen aan ons kantoor, zal U gevraagd worden om alle relevante bewijsstukken en feitelijkheden te verzamelen.

Bij de aanvang van de behandeling van elke zaak, worden de mogelijkheden grondig onderzocht om betreffende de gerezen betwistingen te onderhandelen en een minnelijke regeling te treffen. Dit wordt zeker nagestreefd bij familiale aangelegenheden met kinderen of ernstige financiële schulden. 


In deze gevallen alsook in alle andere juridische tussenkomsten en gerechtelijke procedures, wordt telkens en op voorhand duidelijk met de cliënt gecommuniceerd en overlegd over de te nemen acties en een schatting van de kostprijs hiervan. Zo kan de behandeling van Uw dossier glashelder en zonder verrassingen voorkomen.


Duidelijke afspraken, nauwkeurige begeleiding en doorstroming van informatie zijn belangrijke pijlers in de goede samenwerking en het houden van gelijke tred tussen cliënt en advocaat.


Voorbeeld:


U werd gedagvaard en verkeert in een moeilijke situatie(conflict, financiële problemen…)? U ontving een aanmaningsbrief van een gerechtsdeurwaarder of een advocaat ?

Wij analyseren het probleem samen met U en nemen onmiddellijk de gepaste initiatieven om samen met U het probleem op te lossen en U bij te staan.


U wenst zelf een probleem aan te kaarten ?
Zelf als eerste partij het initiatief nemen om uit een conflictsituatie te geraken, en verdere escalatie te vermijden, kan vaak de beste oplossing zijn. Het gestelde probleem wordt dan in een of meerdere consultaties besproken, geanalyseerd, de mogelijkheden tot onderhandeling, bemiddeling, gerechtelijke procedure worden nagegaan, zodat U doordacht, in samenspraak met uw advocaat, de juiste richting en de meest aangewezen aanpak van het probleem kunt bepalen.

Kostprijs

De berekeningswijze van onze onkosten en erelonen treft U op deze website.


De vrijstelling van de advocatuur voor de BTW werd door artikel 60 van de wet van 30 juli 2013 (B.S. 1 augustus 2013, 2de editie, blz. 48270) opgeheven. Zulks betekent dat een advocaat vanaf 1 januari 2014 onderworpen is aan de BTW, en op al zijn aan de BTW onderwerpen activiteiten, een tarief van 21 % BTW dient aan te rekenen.


Wanneer U Uw zaak toevertrouwt aan ons kantoor, zal U gevraagd worden om bij de aanvang deze berekeningswijze voor akkoord te bevestigen.


In de loop van de behandeling van Uw zaak, zal U regelmatig een verzoek tot een voorschot (provisie) ontvangen, teneinde te voorkomen dat op het einde van onze tussenkomst, zich onverwachte substantiële onkosten voordoen.


Bij het beëindigen van Uw dossier, wordt een gedetailleerde eindafrekening opgesteld en gefactureerd in meer of in min.


Een gedetailleerd overzicht vindt U hier.


Gerechtelijke mandaten:

In geval van gerechtelijke mandaten zoals collectieve schuldenregeling en bewindvoering, is de aanrekening van kosten en erelonen onderworpen aan de wettelijke tarieven die specifiek voorzien zijn in elk van deze procedures. 

Contact

Maandag - Dinsdag
09:00 - 17:00
Woensdag
Gesloten
Donderdag - Vrijdag
09:00 - 17:00
Zaterdag - Zondag
Gesloten

Contact